Category Archives: Legal

Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
Helios TBLUS d.o.o.

1. PREDMET POGOJEV
(1) Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: pogoji) urejajo vse dejavnosti (prodajo, dobave, itd.) podjetja HELIOS TBLUS d.o.o. (v nadaljevanju: dobavitelj) s kupci. Morebitne dopolnitve ali spremembe pogojev, še posebej odstopanja od pogojev s strani kupca, zahtevajo pisno soglasje dobavitelja. Pri oddaji naročila s strani kupca, le ta sprejme te pogoje, ki ga tudi pravno obvezujejo.
(2) Če je eden ali več določil teh pogojev v celoti ali deloma neveljavnih, to ne vpliva na veljavnost drugih pogojev. V tem primeru neveljavno določilo nadomesti določilo, ki je najbližje gospodarskemu namenu neveljavnega določila. V primeru nejasnosti posameznih določil, se te interpretirajo kot je najbližje gospodarskemu namenu nejasnega določila.
(3) Ti pogoji veljajo tudi za vse bodoče dejavnosti in poslovna razmerja s kupcem.

2. PONUDBA IN NAROČILO
(1) Ponudbe niso zavezujoče v zvezi s ceno, količino, dobavo in časom dobave, razen če so izrecno označene kot zavezujoče. Dobavitelj mora potrditi naročilo kupca v pisni obliki, drugače pogodba ni sklenjena.
(2) Podatki iz katalogov, prospektov in podobno, kot tudi ustne ali pisne izjave dobavitelja, so zavezujoče samo, če je to izrecno navedeno ali omenjeno v potrditvi naročila.
(3) Če se potrditev naročila razlikuje od naročila, se za takšne razlike šteje, da se kupec z njimi strinja, če jim nemudoma ne ugovarja.
(4) V primeru zanemarljivih dobaviteljevih odstopanj od ponudbe pri dobavi blaga, le ta ostane v veljavi.
(5) Očitne napake v ponudbah, potrditvah ali računih se lahko kadar koli popravijo brez odobritve kupca.
(6) Dobavitelja ekskluzivno zastopa pooblaščena oseba/organ. Izjave in navedbe pri dobavitelju zaposlenih oseb niso zavezujoče brez pisne odobritve s strani pooblaščene osebe/organa dobavitelja.
Vse pogodbene spremembe začnejo veljati šele z pisno potrditvijo pooblaščene osebe/organa dobavitelja.
(7) Če potrditev naročila ni izdana, se šteje, da je pogodba sklenjena s pošiljanjem naročenega blaga s strani dobavitelja.

3. CENE
(1) Prodajna cena je cena, ki velja na dan naročila, oz. cena, ki je navedena v ponudbi. Vse cene, ki jih navaja dobavitelj, so brez DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Če ni drugače dogovorjeno, cena ne vključuje dostave in stroškov prevoza ter zavarovanja; ti stroški se zaračunavajo posebej.
(2) Če se stroški dela ali drugi stroški proizvodnje, kot so npr. stroški za surovine, energijo, prevoz, financiranje itd., in niso v območju vpliva dobavitelja (kot je npr. kolektivna pogodba, plače), povišajo v času med potrditvijo naročila in dnevom dostave, je dobavitelj upravičen, da prodajno ceno ustrezno prilagodi, pri čemer te cene tako veljajo za vse nadaljnje dobave.
V zvezi z nadaljnjimi dobavami ali storitvami, je dobavitelj upravičen do prilagoditve cen, kot je navedeno zgoraj.
(3) Osnova za izračun cene je teža v kg, kosil ali volumen v litrih, kot je določeno v času odpreme.
(4) Če ni dogovorjeno drugače, si dobavitelj pridržuje pravico zaračunati 50 € za naročila z neto vrednostjo pod 500 €.

4. DOBAVA
(1) Dobava je »ex works«, če ni drugače dogovorjeno.
(2) V primeru, da dobavitelj za svoj račun opravi prevoz, je upravičen do poplačila vseh stroškov prevoza.
(3) Dobavni roki, ki jih navaja dobavitelj, niso splošno zavezujoči. Dobavni roki se lahko določijo le, ko so določene vse podrobnosti dobave, še posebej kraj in prevoz. Dobavitelj lahko spremeni dobavne roke, če je to potrebno. Določila o dobavnih rokih niso bistvena sestavina medsebojnega dogovora med kupcem in dobaviteljem.
(4) V primeru, da dobavitelj zamuja z dobavo več kot 14 dni, lahko kupec prekliče pogodbo le na podlagi pisnega sporočila, in sicer po preteku 14 dnevnega naknadnega roka za pravilno izpolnitev pogodbe.
(5) V primeru nepričakovanih ovir za dobavo blaga (stavke, prekinitve delovanja obrata, prekinitev dobave surovin, pomanjkanje surovin, ukrepi državnih organov, prometni zastoji itd., ali v primeru višje sile) ima dobavitelj pravico, da v skladu s tem podaljša čas dobave ali pa v celoti ali deloma odstopi od dobave, brez kakršnih koli odškodninskih obveznosti.
(6) Če kupec ne prevzame pridobljene količine v dogovorjenem časovnem obdobju, je dobavitelj upravičen do pavšalnega nadomestila v višini 25 % vrednosti naročila. Dobavitelj ne izgubi pravice do uveljavljanja naknadnih odškodninskih zahtevkov. V primeru zamude s strani kupca, tveganja naključne škode ali uničenja blaga preide na kupca od dneva, ko je blago na voljo za prevzem.
(7) V primeru zamude plačila s strani kupca, ima dobavitelj pravico zaustaviti nadaljnjo izdobavo blaga. Vsi do sedaj, še neplačani računi kupca, brez pismenega obvestila dobavitelja, zapadejo v takojšno plačilo.
(8) Dobava blaga lahko količinsko odstopa + /- 10 % od naročene količine.
V primeru odstopa količine v zgoraj omenjenih parametrih, kupec nima pravice odstopiti od pogodbe ali zahtevati odškodnino od dobavitelja.
(9) Dobavitelj si pridržuje pravico do sprememb ponudbe izdelkov, kot tudi do dobave minimalno spremenjenega blaga (glede na takrat veljavni katalog ), brez da bi obvestil kupca.

5. PRENOS TVEGANJA
(1) Če kupec organizira prevoz osebno ali preko prevoznika, se tveganje »ex works« prenese na kupca (Incoterms 2010).
(2) Če dobavitelj izvede prevoz, se tveganje prenese na kupca na cilju (pred raztovarjanjem); dobavitelj ni dolžan raztovoriti blaga. Če pa prevoz opravi prevoznik (na primer železnice ali tovornjak), se tveganje prenese na kupca takoj, ko mu je blago na voljo.
(3) Če kupec želi zavarovati blago, mora zavarovanje naročiti in plačati.

6. PLAČILNI POGOJI
(1) V primeru, da je dogovorjeno plačilo na podlagi izstavljenega računa, mora kupec poravnati svojo obveznost v 30 dneh po prejemu računa. Gotovinski popusti so veljavni le v primeru pisnega dogovora med kupcem in dobaviteljem. Vsi dogovorjeni popusti postanejo neveljavni, brez pisnega obvestila dobavitelja, in sicer v primeru, da kupec zamudi s plačilom svoje zapadle obveznosti.
(2) V primeru, da kupec zamuja s plačilom, se mu zaračunajo zakonite zamudne obresti. Poleg določenih zamudnih obresti, ima dobavitelj pravico do poplačila vseh dodatnih morebitnih škod.
(3) V primeru upravičenega dvoma o plačilni sposobnosti kupca lahko dobavitelj brez odpovednega roka odstopi od potrjenih naročil in že sklenjenih dogovorov o dobavah, upoštevajoč eventuelna predplačila. Vse neplačane obveznosti s strani kupca zapadejo v takojšno plačilo.
(4) Če ni dogovorjeno drugače so vsa plačila v evrih.
(5) Nepooblaščene osebe, zaposlene pri dobavitelju, imajo pravico do sprejema kupnine le na podlagi izrecnega pooblastila pooblaščene osebe dobavitelja.

7. JAMČEVANJE ZA NAPAKE
(1) V primeru ugovora na kakovost dobavljenega blaga, je kupec dolžan dobavitelju, v roku 8 dni, šteto od dostave blaga, posredovati pisno reklamacijo z identifikacijskimi podatki reklamiranega blaga in navedbo vzrokov reklamacije. Dobavitelj ne prevzema odgovornosti za napake, ki so posledica nestrokovne uporabe blaga in za blago, ki mu je potekel rok uporabnosti.
V primerih, ko so ravnanja kupca v nasprotju s zgoraj navedenimi določili, so vsi garancijski zahtevki ali zahtevki za povrnitev škode izključeni. Kupec mora dokazati, da je napaka obstajala v času dostave.
(2) Kupec mora poslati vzorce blaga z napako z obvestilom na lastne stroške in tveganje.
(3) Nematerialna napake (kot so majhne razlike v barvi, majhne okvare, ki izginejo čez nekaj časa ali jih lahko kupec popravi skupaj z dobaviteljem z zelo malo truda) ne dajo kupcu nobene pravice do odškodninskih zahtevkov zoper dobavitelja.
(4) Blago dobavitelja je proizvedeno, kakor je navedeno v naročilu ali specifikaciji izdelka. Vsak proizvod mora vključevati dobaviteljevo navodilo glede uporabe. V primeru, da pride do odstopanj od navodil za uporabo, dobavitelj ni odškodninsko odgovoren. To velja zlasti, kadar se dodajo razredčila, mehčala, dodatki ali druge sestavine, ki niso bile kupljene pri dobavitelju. Dobavitelj ne prevzema nobene odgovornosti ali jamstva za uporabo, ki ni specifična za določen izdelek.
(5) Jamčevanje za dobavljeno blago je izključena, kakor tudi vsi odškodninski zahtevki kupca, če je pregled blaga nemogoče izvršiti (na primer zaradi nadaljnje predelave).
(6) Če je napaka blaga posledica ravnanja tretje osebe, kupec nima pravice do odškodninskega zahtevka do dobavitelja, ampak do povzročitelja napake.
(7) Razen v primerih, kjer kupec ima zakonsko pravico do odstopa od pogodbe, ima dobavitelj v teh primerih pravico do popravka blaga, zamenjave blaga ali do znižanje cene blaga.
(8) Dobavitelj ne jamči za napake, ki izhajajo iz sfere kupca.
(9) Kupec lahko zahteva denarno odškodnino namesto uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov le v primeru malomarnega ali zlonamernega vedenja dobavitelja.
(10) Odškodninske zahtevke zoper dobavitelja lahko kupec vloži le neposredno. Vsi jamčevalni zahtevki zastarajo najkasneje 12 mesecev po dobavi, v vsakem primeru pa do konca izteka veljavnosti roka uporabe, ki je naveden na blagu.

8. ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI
(1) V okviru zakonskih določil so vsi odškodninski zahtevki zoper dobavitelja omejeni na hudo malomarnost in zlonamerno ravnanje. Dokazno breme je na strani kupca.
(2) V okviru zakonskih določil so vsi odškodninski zahtevki omejeni na razumno predvidljivo škodo in sicer do višine vrednosti blaga.
(3) Kupec mora preveriti blago glede na namen uporabe. Dobavitelj ne odgovarja za nezadosten pregled.
(4) V okviru zakonskih določil dobavitelj ni odškodninsko odgovoren za morebitno kršenje pravic tretjih oseb.
(5) V okviru zakonskih določil zahtevki zastarajo po 6 mesecih po uradnem obvestilu oškodovani stranki o okvari; v vsakem primeru pa zastarajo 3 leta od izvedbe ali dobave.

9. ODGOVORNOST ZA IZDELKE
(1) Točka 9 se uporablja samo v tistih primerih, kjer se uporabljajo posebni zakoni o odgovornosti za izdelke za končne uporabnike.
(2) V okviru zakonskih določil so vsi odškodninski zahtevki kupcev, kot tudi tretjih oseb, ki temeljijo na zakonsko opredeljeni odgovornosti za izdelke, neobvezujoči za dobavitelja, razen če tožnik dokaže, da je bila napaka narejena s strani dobavitelja in je bila povzročena skrajno malomarno.
(3) Ne glede na določilo iz 9.2., pa je odškodninska odgovornost za škodo urejena v točki 8, če poslovanje poteka med pravnimi osebami.
(4) V primeru, da kupec proda blago tretjim osebam, se kupec zavezuje, da bo izključil odškodninsko odgovornost za škodo dobavitelja.
V primeru, da kupec tega ne stori, je odškodninsko odgovoren za vso nastalo škodo, ki bi zaradi tega lahko nastala dobavitelju.

10. PREPOVED KOMPENZACIJ IN ZADRŽANJA PLAČIL
(1) Odstop kupčevih terjatev do dobavitelja tretjim osebam, je prepovedana brez izrecnega pisnega soglasja dobavitelja.
(2) Brez izrecnega soglasja dobavitelja, ni mogoča kakršna koli kompenzacija s strani tretjih oseb.
(3) Zakoniti zahtevki kupca mu ne dajo pravice, da zadrži plačilo celotne kupnine, ampak le ustreznega-sorazmernega dela kupnine. Druga plačila se morajo realizirati nemudoma.

11. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE
(1) Prodano blago ostane v lasti dobavitelja tudi po izročitvi blaga v posest kupcu, in sicer vse dokler kupec ne plača kupnine v celoti.
(2) Kupec ima pravico uporabljati blago v običajnem okviru poslovne dejavnosti, vendar blaga ne sme zastaviti ali ga dati kot varščino. Izvršbe s strani drugih upnikov, se nemudoma sporočijo dobavitelju. Kupec je dolžan razkriti dobavitelju imena in naslove kupcev, kakor tudi vso zalogo in višino terjatev, ki izhajajo iz nadaljnje prodaje.
V okviru zakonskih določil lahko vse zahtevke do kupca, ki izhajajo iz neplačila blaga, dobavitelj izterja od dolžnikov kupca. Kupec je dolžan obvestiti svoje trenutne in potencialne stranke o zgoraj navedenih določilih.
(3) Kupec (začasni upravitelj, skrbnik stečajne mase) mora v vsakem primeru zamude plačila – zlasti o stečaju – odobriti dobavitelju dostop do svojega blaga in izdelkov, proizvedenih z blagom. Poleg tega mora kupec dobavitelju razkriti vse poslovne knjige in mu predati vse potrebne informacije, pomembne za izločitev terjatev dobavitelja iz stečajne mase.
(4) Formule in vzorci v vsakem primeru ostanejo last dobavitelja, tudi če so bila izvedena na račun kupca.

12. PAKIRANJE/SPOSOJENI ZABOJNIKI
Zabojniki, ki so posojeni kupcu, mora le ta vrniti na svoje stroške, v nespremenjenem stanju in uporabne za takojšno uporabo. Zabojniki se ne smejo uporabljati za drug namen ali za druge izdelke. in/ali ne smejo prejemati drugih izdelkov. Zabojniki so namenjeni izključno za prevoz dobavljenega blaga. Odstranjevanje nalepk ni dovoljeno.

13. VAROVANJE PODATKOV
(1) Kupec se izrecno strinja, da se lahko z oddajo naročila posamezni podatki shranijo s pomočjo obdelave podatkov ter se posredujejo povezanim družbam za namen izvedbe naročila.
(2) Kupec se zavezuje, da bo vse podatke, ki izhajajo iz razmerja, pogodbene dokumentacije in vse ostale podatke glede medsebojnega sodelovanja, varoval kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še najmanj 5 let po njegovem zaključku. Za poslovno skrivnost se štejejo zlasti: cenik, komercialni in ostali prodajni pogoji, pogoji glede pospeševanja prodaje in oglaševanja, računi, naročilnice, dopisi, zapisniki, pogodbene listine in vsi drugi podatki v materializirani ali nematerializirani obliki. Kršitelj poslovne skrivnosti odškodninsko odgovarja dobavitelju za vso materialno in nematerialno škodo.

14. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
(1) Pogodbeni stranki se izrecno zavežeta, da se bosta pri izvrševanju poslov po tej pogodbi izrecno vzdržali vsakršnih ravnanj, ki bi imeli znake koruptivnega ravnanja.
(2) Pogodbeni stranki se zavežeta, da ne bosta dali, obljubili ali prejeli kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno ena drugi, po kateremkoli uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri eni od pogodbenih strank ali drugem podjetju (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli osebi z namenom podkupovanja, da bi tako napeljali kakega uslužbenca ali drugega zaposlenega, ali stranko k zlorabi svojega položaja, tako da bi s tem pridobil, obdržal ali usmeril posle k naročniku ali kateremukoli njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju, podjetju – hčerki, ali drugemu povezovalnemu podjetju.) V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejšnjega odstavka, je že sklenjena ali veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

15. OMEJITEV DOBAVE
Dobavitelj mora ravnati v skladu z mednarodnimi zakonskimi sankcijami in predpisi, ki so izdani v EU, ZDA in Združenih narodih. Kupec priznava in potrjuje obveznost ter potrjuje, da izdelkov, kupljenih pri dobavitelju, ne bo uporabljal v zvezi s sankcioniranimi subjekti ali sankcioniranimi državami (kot je določeno spodaj). Poleg tega se dobavitelj ne zavezuje dobavljati izdelkov, če ve, da je njegov kupec vpleten v posel s kupci (fizične osebe, podjetja, vladni subjekt) iz sankcioniranega seznama v ZDA, VB, EU in ZN ali iz sankcioniranega seznama (»sankcionirani subjekt«) ali s kupci iz Kube, Sudana, Irana ali Mjanmara, Sirije ali Severne Koreje ali njihovih vladnih agencij (»sankcionirane države«).

16. KRAJ IZVEDBE, KRAJ PRISTOJNOSTI IN VELJAVNA ZAKONODAJA
(1) Kraj izvedbe za dobavo in plačilo je sedež dobavitelja.
(2) Kraj pristojnosti glede na vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe, je Ljubljana, Slovenija. Poleg tega je dobavitelj upravičen uveljaviti svoje lastne zahtevke v kraj kupčeve pristojnosti.
(3) Uporablja se slovensko pravo. Prodajna konvencija ZN ne velja.

Ti splošni pogoji veljajo od 1.3.2015 dalje.

Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija

T +386 1 722 40 00 • F +386 1 722 43 10 • [email protected]
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, št. reg. vl.: 10447300 • Osnovni kapital: 15.118.275,00 EUR • Matična št. 50432120000 • ID za DDV: SI45984794

General terms and conditions

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF BUSINESS
Helios TBLUS d.o.o.

1. SCOPE
(1) The following General Terms and Conditions of Business (hereinafter “GTC”) shall apply to all activities (sales, deliveries, etc.) of Helios TBLUS d.o.o. (hereinafter “Supplier”) with the customer. Any additions to or variations of the GTC, especially deviating GTC of the customer, require the written approval of the Supplier. With the placement of an order, the customer shall accept these GTC and be legally bound by them.
(2) Should one or more stipulations of these GTC be completely or partly invalid, this shall not affect the validity of the other terms and conditions. Instead of the invalid stipulation, a valid one, which is closest to the economic purpose of the invalid stipulation, shall apply. Ambiguities regarding the interpretation of these GTC or the interpretation of the contract shall be clarified in such a way that those terms are to be considered as agreed which usually apply in comparable cases.
(3) These GTC shall also apply for all future activities and business relationships with the customer.

2. QUOTATION AND ORDER
(1) Quotations shall not be binding with regard to price, quantity, delivery and delivery time unless they are marked expressly as binding. Supplier has to confirm the order of the customer in written otherwise no contract is concluded. (2) Indications in catalogues, prospects and similar as well as oral or written pronouncements of the Supplier are only binding if expressly stated or referred to in the order confirmation.
(3) If order confirmation deviates from the order such deviations are considered as accepted by the customer if he does not immediately object.
(4) Negligible deviations to the quotation remain reserved. (5) Obvious errors in quotations, confirmations or invoices may be corrected without approval of the customer at any time.
(6) The Supplier is exclusively represented by the respective authorised person/body. Declarations and indications of the staff are not binding unless approved in written by the Supplier. Likewise, contractual changes take effect only upon written confirmation from the Supplier.
(7) If no order confirmation is handed out the contract is concluded with sending of the ordered goods by the Supplier.

3. PRICE
(1) The selling price shall be the listed price effective on the day of order resp. the price of the according offer. All prices quoted by the Supplier are exclusive of VAT unless stated expressly otherwise. If not agreed otherwise prices do not include delivery and freight charges as well as insurance; these are billed separately.
(2) If labour costs or other production costs, such as those for raw materials, energy, transport, financing, etc. which are not in the sphere of influence of the Supplier, as e.g. collective agreement wages, rise in the time between the confirmation of an order and the day of delivery, the Supplier shall be entitled to adjust the selling price accordingly and such prices shall apply to all subsequent deliveries. With regards to continuous supplies or services, the Supplier is entitled to adjust the price as stated above. (3) The basis for the price calculation shall be the weight in kg, pieces or the volume in liters as established at the time of dispatch.
(4) Unless agreed otherwise, the Supplier reserves the right to charge € 50,– for orders with net value below € 500,–.

4. DELIVERY
(1) Unless agreed otherwise, delivery shall be ‘ex works’.
(2) If Supplier carries out the transport, then delivery will be charged extra by the Supplier.
(3) Delivery times mentioned by Supplier shall not be generally binding. Specific delivery times (periods) can only be set when all modalities of the delivery are fixed, in particular destination and transport. If necessary, specific delivery dates can be adjusted by the Supplier. An agreement on delivery times does not represent a conclusion of a firm deal.
(4) Should the agreed delivery date be delayed by more than 14 days, the customer shall be entitled to cancel the contract in written after extending the original term by 14 days. All other claims are excluded.
(5) In the event of unexpected obstacles to the delivery (strike, plant interruption, interruption of the supply of raw materials, scarcity of raw materials, intervention by public authorities, traffic blockages, etc. or in cases of force majeure) the Supplier shall be entitled to extend the time of delivery accordingly, or to cancel the contract entirely or partly, without any liability towards the customer.
(6) Should the customer not collect the acquired quantity within the agreed period of time the Supplier shall be entitled to compensation in the amount of 25% of the order value as lump sum. The claim for further damages remains unaffected. In the above case the risk of accidental damage or destruction of the goods passes to the customer from the date when such are made available for collection.
(7) Delivery times shall be interrupted if the payment of only one invoice is delayed. In case of non-payment of one due invoice even without a written reminder all open invoices shall become due.
(8) Delivery may exceed or fall below the ordered quantity by 10% and do not entitle to withdraw from the contract or make claims for compensation.
(9) Supplier reserves the right to make changes in product range as well as deliver minimally modified – with respect to the at the time valid catalogue – goods, without notification of the ordering client.

5. PASSAGE OF RISK
(1) Should the customer organise the transport personally or via a carrier commissioned by the customer, the risk shall pass ex works to the customer (Incoterms 2010).
(2) If the Supplier carries out the transport, the risk shall pass to the customer at the destination (before unloading); the Supplier shall not be obliged to unload the goods. If the transport is handled by a carrier (e.g. railway or truck), the risk shall pass to the customer immediately after the goods are made available to such.
(3) Insurance – if wished – has to be ordered and paid extra by the customer.

6. TERMS OF PAYMENT
(1) In case of payments on sent invoices the purchase price shall be due and payable within 30 days after the receipt of the invoice. Cash discounts shall only be granted within the framework and on the basis of a written agreement. Any agreed cash discount shall terminate automatically without the need for further notice, if after two notified incorrect or improper discount deductions, the discount is deducted incorrectly or improper for a third time.
(2) In case of delay in payment caused by the customer, a statutory interest, will be charged. In addition to the interest laid down in paragraph 2, the Supplier reserves the right to assert all claims for damages from the customer caused by the delay in payment.
(3) In case of reasonable doubt regarding solvency of the customer Supplier may without notice withdraw from confirmed orders and concluded contracts, subject further deliveries to adequate securities, especially prepayment, and to call all open payments.
(4) Unless agreed otherwise, all payments are made in EUR.
(5) Suppliers sales staff is only entitled to collection with explicit authorisation.

7. WARRANTY
(1) The goods shall be inspected immediately after the delivery. All discovered defects shall be notified to the Supplier at the latest 8 days after the delivery describing the nature and extent of the defect. Hidden defects shall be notified at the latest 8 days after their discovery. If the complaint is not filed or not filed in due time, the goods shall be considered as accepted. In such cases, any warranty claims or claims for damages and avoidance on account of mistake shall be excluded. Customer has to prove that defect has existed at time of delivery.
(2) Customer has to send samples of the defective goods with the notification at his own expense and risk.
(3) Immaterial defects (such as slight differences in colour, defects which vanish after a while or may be corrected by the customer with negligible effort) don’t entitle to any claims.
(4) The goods of the Supplier are produced as specified in the order or the product specification. Advice on application from the Supplier shall always be product-specific and not binding. The customer shall be responsible to analyze the goods with respect to their suitability for intended processes and uses. This shall apply in particular when thinners, plasticisers, additives or other components are added, which were not bought from the Supplier. The Supplier does not accept any liability or warranty for a use which is not product-specific.
(5) Warranty is excluded if defects cannot be inspected by Supplier (e.g. due to further processing).
(6) If the defect is based on delivery or service of a third party to the Supplier, customer may only ask that Supplier assigns his claims towards the third party to the customer.
(7) With the exception of those cases in which the customer has the legal right to cancel the contract, the Supplier shall have the choice to satisfy the claim by rectification, replacement or price reduction.
(8) For defects which are caused by instructions, plans or material of the customer Supplier will not warrant.
(9) Damages instead of warranty may be claimed only in case of gross negligent or willful intended behavior of Supplier.
(10) Claims against the Supplier may only be raised by the direct customer and shall not be assigned. Warranty claims expire no later than 12 months after delivery, but in any case by the end of the expiration date shown on the goods.

8. CLAIMS FOR DAMAGES
(1) To the extent legally permissible claims for damages against the Supplier shall be limited to gross negligence and willful intent. Gross negligence has to be proved by the damaged party.
(2) To the extent legally permissible claims for damages shall be limited to rationally foreseeable damages and shall be limited with the amount invoiced.
(3) Customer has to examine goods regarding compatibility with the planed purpose. Supplier is not liable for insufficient examination.
(5) To the extent legally permissible the Supplier shall not be liable for the violation of third party rights.
(6) To the extent legally permissible claims shall be subject to a limitation period of 6 months after the notification of the damage to the damaging party, and, in any case, to a limitation period of 3 years after the performance or delivery.

9. PRODUCT LIABILITY
(1) This clause 9 shall only apply in such jurisdictions, in which there are specific laws on product liability for consumers.
(2) To the extent legally permissible recourse claims against the Supplier made by the contracting partners or third parties, which are based on the title “product liability” according to the law on product liability, shall be excluded, unless the claimant proves that the mistake was made within the sphere of the Supplier and was at least caused grossly negligent.
(3) Regardless of clause 9.2 above, product liability for damages on goods, which are used entrepreneurially, are regulated under clause 8 above..
(4) In case of resale customer shall agree with his customer on respective liability limitations otherwise he shall be liable for the resulting detriment.

10. PROHIBITION OF ASSIGNMENT, SETOFF AND WITHHOLDING PAYMENT
(1) The assignment of claims against the Supplier shall be prohibited without explicit written consent.
(2) Setoff of claims of the Supplier against counterclaims of any type shall be excluded.
(3) Rightful claims shall not entitle the customer to withhold the payment of the entire invoice amount but only an appropriate part of the invoice amount. Other payments may not be withheld.

11. RETENTION OF TITLE
(1) The goods shall remain the property of Supplier until full payment and the goods have to be signed as a property of the Supplier in any case.
(2) The customer shall be entitled to use the goods in the ordinary course of business activities, but shall not pledge
the goods or give them as security. Attachments of property by other creditors shall be notified immediately to the
Supplier. To the extent legally permissible the claim for the purchase price shall be considered as assigned to the Supplier and the Supplier shall be entitled to inform, at any time, third parties of this assignment. The customer shall be obliged to disclose to the Supplier the names and addresses of the buyers as well as the stock and the amount of the claims resulting from the resale and to inform potential buyers about the assignment of the claim.
(3) The customer (the interim manager, the administrator of the bankrupt’s estate) shall be obliged in any event of delay of payment – particularly of bankruptcy – to grant the Supplier access to its goods and the products manufactured with the goods. Furthermore, the customer shall disclose the books to the Supplier and give all necessary information relevant for the segregation claims of the Supplier.
(4) Formulas and samples remain property of Supplier in any case even if they were made at the expenses of the customer.

12. PACKAGING/LOANED CONTAINERS
Containers which are loaned to the customer shall be reimbursed or returned in proper condition and without product residues and free of charge to the Supplier. Containers must not be used for any other purpose and/or must not receive other products. They are intended solely for the transport of the goods delivered. Labels must not be removed.

13. DATA PROTECTION
(1) Customer approves explicit with placing an order that individual-related data may be saved via data processing and forwarded to related companies for purpose of carrying out the order.
(2) The customer undertakes to protect all the information deriving from the relationship, contract documentation and any other information concerning the mutual cooperation asa business secret at all times of the contract period and forat least 5 years after its completion. Business secret shall in particular, but not limited to include: price list, commercial and other sales terms and conditions with regard to promoting sales and advertising, invoices, purchase orders, correspondence, minutes, contractual documents and all other data in the materialized or dematerialized form. The offender of business secrets shall be liable for the material and non-material damage.

14. ANTI-CORRUPTION
(1) The Parties expressly undertake the implementation of business operations to expressly refrain from any conduct which has signs of corrupt practices.
(2) The Parties undertake not to give, promise or receive any gift or payment of money or any other valuable object, directly or indirectly, to each other, by an officer or other employee at one of the Parties or any other company (department, section, Agency) or any person with a view to bribery in order to incite a staff member or another employee or client to abuse their position, so that by so doing they acquired, retained or directed transactions to the customer or any of his assistants, agents, distributors or affiliated entities. In case offense or attempted offense under the preceding paragraph the already concluded or valid contract is void or if the contract is not yet in force, it shall be deemed that the contract has not been concluded.

15. SUPPLY LIMITATION
The Supplier complies with the international sanction laws and regulations issued by the European Union (“EU”), the United States (“US”), and the United Nations (“UN”), where applicable (as well as any applicable local laws and regulations). The Customer acknowledges this obligation and confirms that no Supplier products purchased herein will be used in relation with, or provided to, a Sanctioned Entity or a Sanctioned Country (as defined below) to the best of the Customer`s knowledge. Furthermore, the Supplier undertakes no obligation to make any delivery under this Agreement if the Supplier has knowledge of, or reason to believe there is, any involvement between the Customer or his customers and any person (natural, corporate or governmental) listed in the USA, UK, EU, UN or local sanctions lists (“Sanctioned Entity”), or any involvement by or nexus with Cuba, Sudan, Iran or Myanmar, Syria, or North Korea, or any of their governmental agencies (“Sanctioned Country”).

16. PLACE OF PERFORMANCE, PLACE OF JURISDICTION AND APPLICABLE LAW
(1) The place of performance for delivery and payment shall be the headquarter of Supplier.
(2) The place of jurisdiction with regard to all disputes arising from this contract shall be Ljubljana, Slovenia. Further, the Supplier shall be entitled to assert its own claims at the customer’s place of jurisdiction.
(3) Slovene law shall apply. The UN Sales Convention shall not apply.

The terms are valid from 1.3.2015 onwards.

Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija

T +386 1 722 40 00 • F +386 1 722 43 10 • [email protected]

Entry in the Ljubljana Court Register, Entry No.: 10447300 • Share capital: 15.118.275,00 EUR • registration numb. 50432120000 • Tax No.: VAT SI45984794

Data privacy policy

The Helios Group  (hereinafter: the controller, contact: Količevo 65, 1230 Domžale , email: [email protected]) respects the privacy of our users and commits to carefully protecting personal data obtained through online forms in accordance with the applicable law.

In certain parts of our website, users may voluntarily entrust us with their personal data (name, address, email etc.) In the Helios Group, we will use and store personal data until the end of the purpose for which we received personal data, or until consent is withdrawn. Through the use of appropriate technical and organizational procedures for securing personal data, we will prevent unauthorized access to or disclosure of personal data.

In the event that the user has filled in the contact form on our website, we will use the information provided only for the purpose of correspondence . Unfortunately, if the user does not want to provide us with their contact details, we will not be able to answer their question.

In the event that the user has filled in the registration form on our website, we will use the information provided only to view and use the documents available to registered users , and until the user’s cancellation.

The Helios Group occasionally entrusts certain tasks related to the processing of acquired personal data to contractual partners, with whom it has a contract on personal data processing. These partners can process the acquired data on behalf of the Helios Group only for predefined purposes and in accordance with the applicable law. When the Helios Group uses software tools or stores personal data on servers outside of the European Union for other purposes, it uses approved standard contractual provisions as part of the contract with the provider of these services as a safeguard measure.

The user may at any time request from the Helios Group access to their data and their correction (and in this respect the processing limit), data portability (in the case of personal consent or contract) or the deletion of their personal data (this does not apply to the data necessary for a contract, for the duration of its validity). The user may at any time cancel the given consent to the processing of personal data or object to the use of their data for direct marketing purposes. The user shall do so by sending a notification with the subject line/wording: GDPR – Helios Tinting – “Your country” to our e-mail address: [email protected] or by post to the address: Helios TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia.  The withdrawal of consent does not affect the legality of the data processing that was carried out on the basis of the consent until its cancellation. Similarly, each data subject has the right to lodge a complaint directly with the Information Commissioner if they consider that the processing of their personal data is in violation of the applicable law.

Legal notice

The website contains general information on Helios TBLUS d.o.o. and its associated companies, the operation of said companies and their products. The notice applies to everyone visiting the website; please read it carefully. By using the https://helios-tinting.com/ the user confirms to have accepted and agrees with the conditions provided herein.

General terms and conditions

Company data

Company: Helios TBLUS d.o.o.
Registration number: 5043212000
Tax number: SI 45984794
Entry number: 10447300
Headquarters: Količevo
Business address: Količevo 65, 1230 Domžale
Telephone: +386 1/722 40 00
Fax: +386 1/722 41 10

Legal information

All rights reserved. The notice refers to the home page and all sub-pages of the website https://helios-tinting.com/. All information and material (text and pictures) on the https://helios-tinting.com/ website are protected by copyright and related rights and/or industrial property rights held by Helios TBLUS d.o.o. and/or its associated companies. Users can use the website https://helios-tinting.com/ solely for their personal, non-commercial use. Using the https://helios-tinting.com/ in any other way, especially for commercial purposes, is prohibited.

Limited use of information and material

All information and material (text and pictures) published on the https://helios-tinting.com/ website can only be reproduced for non-commercial purposes, wherein retaining all stated warnings on copyright and related rights and/or industrial property rights. Said information and material is not to be copied, reproduced, or otherwise distributed for commercial purposes without an explicit written authorization from Helios TBLUS d.o.o. and/or its associated companies.

Each reproduction or part of the content of the website must be marked with the Helios TBLUS d.o.o. sign, in accordance with the rules of corporate identity – all rights reserved. The https://helios-tinting.com/ website also contains information from third parties and links to websites of third parties, whereby Helios TBLUS d.o.o. is not responsible for their content and cannot give any guarantees in this regard. When visiting and using said linked websites, the responsibility of Helios TBLUS d.o.o. is entirely excluded.

Helios TBLUS d.o.o. can change this legal notice at any time, and it shall be binding for its users in the currently valid form; therefore, users are recommended to get closely acquainted with its content upon each visit of the https://helios-tinting.com/ website. Using https://helios-tinting.com/ website contrary to the rules laid down herein is prohibited. User who should use the https://helios-tinting.com/ website contrary to the rules laid down herein is fully responsible for his own actions.

Limited responsibility

All information and material on the https://helios-tinting.com/ are for informative purposes only. Helios TBLUS d.o.o. is dedicated to providing accurate, updated and complete data on the https://helios-tinting.com/ website, however, it cannot guarantee its accuracy and completeness, and assumes no responsibility in this regards.

Users shall use the https://helios-tinting.com/ website and the content published on said website on their own responsibility. Neither Helios TBLUS d.o.o. nor any other legal or natural person who contributed to the creation and design of the website, or is still collaborating with its updates, is responsible for any damage which might arise from accessing, using or the inability to use the information on these websites, or for any type of error or omission in its content.

Helios TBLUS d.o.o. is not responsible for the damage (including that caused by viruses) a user might sustain on their software, mobile phone or any other device and/or application used to access said website, as a result of visiting or using the https://helios-tinting.com/ website. In addition, Helios TBLUS d.o.o. is not responsible for any other type of damage which might be caused as a result of using or the inability to use the https://helios-tinting.com/ website. Helios TBLUS d.o.o. reserves the right to change the https://helios-tinting.com/ website at any time, in whichever manner and regardless of the reason, without previous notice, and assumes no responsibility for any consequences of such modifications.

Pravila in pogoji poslovanja

Slovensko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus molestie est eros, eu faucibus neque porta at. Fusce magna turpis, sollicitudin at fringilla sed, molestie eu magna. Aliquam erat volutpat. Quisque neque risus, fermentum at congue at, efficitur at nibh. Maecenas et malesuada purus. Nam maximus accumsan porta. Nunc dui dui, vulputate ac urna et, faucibus rutrum dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam quis blandit ipsum, commodo semper mi. Aenean libero sapien, hendrerit ut diam id, porttitor aliquet ex. Maecenas lacinia sem erat, ac porttitor velit varius a. In hac habitasse platea dictumst.

Vestibulum dolor elit, consequat nec consequat et, facilisis a orci. Ut euismod convallis ipsum, vitae rutrum dui aliquet at. Phasellus luctus congue aliquet. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris sit amet quam porta, porta ligula vitae, eleifend nunc. Pellentesque non placerat elit. Aliquam turpis eros, bibendum ut bibendum non, dignissim vel lorem. Nunc id ex vitae metus ultrices efficitur. Nunc cursus a enim scelerisque interdum. Mauris et magna ipsum. Cras quis sapien ac felis viverra porttitor. Ut quis porttitor est, sit amet pharetra magna.

Terms and Conditions

Angleški

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus molestie est eros, eu faucibus neque porta at. Fusce magna turpis, sollicitudin at fringilla sed, molestie eu magna. Aliquam erat volutpat. Quisque neque risus, fermentum at congue at, efficitur at nibh. Maecenas et malesuada purus. Nam maximus accumsan porta. Nunc dui dui, vulputate ac urna et, faucibus rutrum dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam quis blandit ipsum, commodo semper mi. Aenean libero sapien, hendrerit ut diam id, porttitor aliquet ex. Maecenas lacinia sem erat, ac porttitor velit varius a. In hac habitasse platea dictumst.

Vestibulum dolor elit, consequat nec consequat et, facilisis a orci. Ut euismod convallis ipsum, vitae rutrum dui aliquet at. Phasellus luctus congue aliquet. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris sit amet quam porta, porta ligula vitae, eleifend nunc. Pellentesque non placerat elit. Aliquam turpis eros, bibendum ut bibendum non, dignissim vel lorem. Nunc id ex vitae metus ultrices efficitur. Nunc cursus a enim scelerisque interdum. Mauris et magna ipsum. Cras quis sapien ac felis viverra porttitor. Ut quis porttitor est, sit amet pharetra magna.